• Description
 • Booking

TRIP TO THE LAKE BLED AND BOHINJ FROM LJUBLJANA

-VSAK DAN,  EVERY DAY,  OGNI GIORNO, JEDEN TAG,  КАЖДЫЙ ДЕНЬ

- DEPARTURE POINT- ZBIRNO MESTO- PUNTO DI PARTENZA- ABFAHRTSPUNKT- ПУНКТ ОТПРАВЛЕНИЯ


 • LJUBLJANA - at 09:00 a.m. CONGRESS SQUARE  (at the bus stop opposite the Church of the Holy Trinity)

 

TRIP TO THE LAKE BLED AND BOHINJ FROM LJUBLJANA

Departure:  09.00

Return: 15.00

Trip from Ljubljana to Lake Bled with a visit to Triglav National Park is an unforgettable experience that reveals the beauty of Triglav National Park (TNP), the largest national park in Slovenia and one of the oldest in Europe. It was established in 1981 and is located in the northwest part of Slovenia. This national park is named after the highest peak in the Julian Alps, Mount Triglav, which rises 2,864 meters above sea level. TNP covers an area of approximately 880 square kilometers and includes diverse landscapes rich in natural and cultural attractions.

The trip begins in Ljubljana, where passengers board a comfortable transport that takes them through picturesque Slovenian landscapes. During the trip to Lake Bled, passengers will admire stunning views of  the Karawanks, and the Julian Alps in all their magnificence. The Julian Alps are known for their dramatic beauty, with numerous high peaks and beautiful mountain valleys crossed by crystal-clear rivers.

First, the tour stops at Lake Bled, where a magical view of Bled Castle opens up. Bled Castle is one of the oldest castles in Europe, dating back to the year 1004. The castle surrounds Lake Bled with its ancient history and stunning views of the lake and the surrounding mountains.

The trip then continues to Lake Bohinj, which is only half an hour's drive from Lake Bled. Lake Bohinj is a peaceful and picturesque lake surrounded by high mountains and forested slopes. Passengers have time to stroll by the lake and enjoy the natural environment.

During the trip, passengers will have the opportunity to admire the natural beauty, explore beautiful landscapes, taste local cuisine, and learn more about the rich history and culture of the area.

The trip from Ljubljana to Lake Bled with a visit to Lake Bohinj is an excellent opportunity to experience unspoiled nature and discover the historical treasures of Slovenia. Passengers will return home with memories they will cherish forever.

Triglav National Park is a popular destination for tourists who want to experience the beauty of Alpine nature, explore mountain peaks, and immerse themselves in the rich cultural heritage of the area. Its preserved nature and natural features attract visitors from all over the world.

The price includes: Transportation, tolls and other fees, entrance fees: no, escort and organization of the trip, guided sightseeing tour.

 

BLED & BOHINJ

Odhod: 09.00

Povratek: 15.00

Izlet iz Ljubljane do Blejskega jezera z obiskom Triglavskega narodnega parka je nepozabna izkušnja, ki razkriva lepoto Triglavskega narodnega parka (TNP), največjega narodnega parka v Sloveniji in enega najstarejših v Evropi. Ustanovljen je bil leta 1981 in se nahaja v severozahodnem delu Slovenije. Ta narodni park nosi ime po najvišjem vrhu v Julijskih Alpah, gori Triglav, ki se dviga 2.864 metrov nadmorske višine. TNP zajema površino približno 880 kvadratnih kilometrov in vključuje raznolike pokrajine, bogate z naravnimi in kulturnimi znamenitostmi. Izlet se začne v Ljubljani, kjer potniki vstopijo v udoben prevoz, ki jih popelje skozi slikovite slovenske pokrajine. Med potjo do Blejskega jezera bodo potniki občudovali osupljive razglede na Karavanke in Julijske Alpe v vsej njihovi veličini. Julijske Alpe so znane po dramatični lepoti, s številnimi visokimi vrhovi in prelepimi gorskimi dolinami, prečkanih s kristalno čistimi rekami. Najprej se izlet ustavi pri Blejskem jezeru, kjer se odpre čaroben pogled na Blejski grad. Blejski grad je eden najstarejših gradov v Evropi, saj sega v leto 1004. Grad obdaja Blejsko jezero z svojo starodavno zgodovino ter čudovitimi razgledi na jezero in okoliške gore. Izlet nato nadaljuje do Bohinjskega jezera, ki je le pol ure vožnje od Blejskega jezera. Bohinjsko jezero je mirno in slikovito jezero, obkroženo z visokimi gorami in gozdnatimi pobočji. Potniki imajo čas za sprehod ob jezeru in uživanje v naravnem okolju. Med izletom bodo potniki imeli priložnost občudovati naravno lepoto, raziskovati prelepe pokrajine, okušati lokalno kulinariko ter izvedeti več o bogati zgodovini in kulturi tega območja. Izlet iz Ljubljane do Blejskega jezera z obiskom Bohinjskega jezera je odlična priložnost za doživetje nedotaknjene narave in odkrivanje zgodovinskih zakladov Slovenije. Potniki se bodo vrnili domov s spomini, ki jih bodo vedno cenili. Triglavski narodni park je priljubljena destinacija za turiste, ki želijo doživeti lepoto alpske narave, raziskovati gorske vrhove ter se poglobiti v bogato kulturno dediščino tega območja. Ohranjena narava in naravne značilnosti privabljajo obiskovalce iz celega sveta.

Cena vključuje: Prevoz, cestnine in druge pristojbine, vstopnine: ne, spremstvo in organizacijo izleta, voden ogled znamenitosti.

Gita a BLED & BOHINJ

Partenza: 09.00

Ritorno: 15.00

Il viaggio da Lubiana al Lago di Bled con una visita al Parco Nazionale del Triglav è un'esperienza indimenticabile che svela la bellezza del Parco Nazionale del Triglav (TNP), il più grande parco nazionale in Slovenia e uno dei più antichi d'Europa. È stato istituito nel 1981 ed è situato nella parte nord-ovest della Slovenia. Questo parco nazionale prende il nome dalla vetta più alta delle Alpi Giulie, il Monte Triglav, che si erge a 2.864 metri sopra il livello del mare. Il TNP copre un'area di circa 880 chilometri quadrati e comprende paesaggi diversificati ricchi di attrazioni naturali e culturali.

Il viaggio inizia a Lubiana, dove i passeggeri salgono su un comodo mezzo di trasporto che li porta attraverso pittoreschi paesaggi sloveni. Durante il viaggio verso il Lago di Bled, i passeggeri ammireranno splendide viste sulle Karavanki e sulle Alpi Giulie in tutta la loro magnificenza. Le Alpi Giulie sono conosciute per la loro bellezza drammatica, con numerose alte cime e bellissime valli montane attraversate da fiumi cristallini.

Inizialmente, il tour fa tappa al Lago di Bled, dove si apre una vista magica sul Castello di Bled. Il Castello di Bled è uno dei castelli più antichi d'Europa, risalente all'anno 1004. Il castello circonda il Lago di Bled con la sua storia millenaria e le splendide viste sul lago e sulle montagne circostanti.

Il viaggio prosegue poi verso il Lago di Bohinj, che dista solo mezz'ora di auto dal Lago di Bled. Il Lago di Bohinj è un lago tranquillo e pittoresco circondato da alte montagne e pendii boscosi. I passeggeri avranno il tempo di passeggiare lungo il lago e godersi l'ambiente naturale.

Durante il viaggio, i passeggeri avranno l'opportunità di ammirare la bellezza naturale, esplorare paesaggi incantevoli, assaporare la cucina locale e apprendere di più sulla ricca storia e cultura della zona.

Il viaggio da Lubiana al Lago di Bled con una visita al Lago di Bohinj è un'ottima opportunità per vivere la natura incontaminata e scoprire i tesori storici della Slovenia. I passeggeri torneranno a casa con ricordi che custodiranno per sempre.

Il Parco Nazionale del Triglav è una meta molto popolare per i turisti che desiderano vivere la bellezza della natura alpina, esplorare le vette montane e immergersi nella ricca eredità culturale della zona. La sua natura conservata e le caratteristiche naturali attirano visitatori da tutto il mondo.

 

BLED & BOHINJ

Abfahrt: 09.00

Rückkehr: 15.00

Die Reise von Ljubljana zum Bleder See mit einem Besuch im Triglav-Nationalpark ist ein unvergessliches Erlebnis, das die Schönheit des Triglav-Nationalparks (TNP), des größten Nationalparks in Slowenien und eines der ältesten in Europa, offenbart. Er wurde 1981 gegründet und befindet sich im Nordwesten Sloweniens. Dieser Nationalpark ist nach dem höchsten Gipfel in den Julischen Alpen benannt, dem Berg Triglav, der sich 2.864 Meter über dem Meeresspiegel erhebt. Der TNP erstreckt sich über eine Fläche von etwa 880 Quadratkilometern und umfasst vielfältige Landschaften, die reich an natürlichen und kulturellen Attraktionen sind.

Die Reise beginnt in Ljubljana, wo die Passagiere in einen komfortablen Transport einsteigen, der sie durch malerische slowenische Landschaften führt. Während der Fahrt zum Bleder See bewundern die Passagiere atemberaubende Ausblicke auf die Karawanken und die Julischen Alpen in all ihrer Pracht. Die Julischen Alpen sind bekannt für ihre dramatische Schönheit, mit zahlreichen hohen Gipfeln und wunderschönen Bergtälern, die von kristallklaren Flüssen durchzogen sind.

Zuerst macht die Tour am Bleder See Halt, wo sich ein magischer Blick auf die Burg von Bled öffnet. Die Burg von Bled ist eine der ältesten Burgen in Europa, die bis ins Jahr 1004 zurückreicht. Die Burg umgibt den Bleder See mit ihrer jahrhundertealten Geschichte und herrlichen Ausblicken auf den See und die umliegenden Berge.

Die Reise führt dann weiter zum Bohinjer See, der nur eine halbe Stunde Fahrt vom Bleder See entfernt liegt. Der Bohinjer See ist ein ruhiger und malerischer See, umgeben von hohen Bergen und bewaldeten Hängen. Die Passagiere haben Zeit, am See entlang zu schlendern und die natürliche Umgebung zu genießen.

Während der Reise haben die Passagiere die Möglichkeit, die natürliche Schönheit zu bewundern, schöne Landschaften zu erkunden, die lokale Küche zu kosten und mehr über die reiche Geschichte und Kultur der Region zu erfahren.

Die Reise von Ljubljana zum Bleder See mit einem Besuch am Bohinjer See bietet eine hervorragende Gelegenheit, unberührte Natur zu erleben und die historischen Schätze Sloweniens zu entdecken. Die Passagiere werden mit Erinnerungen nach Hause zurückkehren, die sie für immer schätzen werden.

Der Triglav-Nationalpark ist ein beliebtes Reiseziel für Touristen, die die Schönheit der Alpennatur erleben, Berggipfel erkunden und sich in das reiche kulturelle Erbe der Region vertiefen möchten. Seine erhaltene Natur und natürlichen Merkmale ziehen Besucher aus der ganzen Welt an.

ЭКСКУРСИЯ НА ОЗЕРО БЛЕД И БОХИНЬ ИЗ ЛЮБЛЯНЫ

Отправление: 09.00

Возвращение: 15.00

Экскурсия из Любляны к озеру Блед с посещением Триглавского национального парка - незабываемый опыт, который раскрывает красоту Триглавского национального парка (ТНП), крупнейшего национального парка в Словении и одного из старейших в Европе. Он был учрежден в 1981 году и расположен в северо-западной части Словении. Этот национальный парк назван в честь самой высокой горы в Юлийских Альпах - горы Триглав, поднимающейся на 2864 метра над уровнем моря. ТНП охватывает площадь примерно 880 квадратных километров и включает разнообразные ландшафты, богатые природными и культурными достопримечательностями.

Экскурсия начинается в Любляне, где пассажиры садятся на комфортабельный транспорт, который ведет их через живописные сельвенские пейзажи. Во время путешествия к озеру Блед, пассажиры будут восхищаться потрясающими видами Караванков и Юлийских Альп во всей их величественности. Юлийские Альпы известны своей драматичной красотой, с многочисленными высокими вершинами и прекрасными горными долинами, пересекаемыми кристально чистыми реками.

Сначала экскурсия останавливается у озера Блед, открывая волшебный вид на Бледский замок. Бледский замок является одним из старейших замков в Европе, с историей, восходящей к 1004 году. Замок окружает озеро Блед своей древней историей и потрясающими видами на озеро и окружающие горы.

Путешествие затем продолжается к озеру Бохинь, которое находится всего в полутора часах езды от озера Блед. Озеро Бохинь - это спокойное и живописное озеро, окруженное высокими горами и лесистыми склонами. Пассажиры имеют время прогуляться у озера и насладиться природной средой.

Во время экскурсии  пассажиры имеют возможность наслаждаться природной красотой, исследовать красивые пейзажи, попробовать местную кухню и узнать больше о богатой истории и культуре этого региона.

Экскурсия из Любляны к озеру Блед с посещением озера Бохинь - отличная возможность познакомиться с нетронутой природой и открыть исторические сокровища Словении. Пассажиры вернутся домой с воспоминаниями, которые они будут хранить навсегда.

Триглавский национальный парк - популярное направление для туристов, желающих насладиться красотой альпийской природы, исследовать горные вершины и погрузиться в богатое культурное наследие этого региона. Его сохраненная природа и природные особенности привлекают посетителей со всего мира.

В стоимость входит: Транспорт, пошлины и другие сборы, входные билеты: нет, сопровождение и организация поездки, обзорная экскурсия.

 • Pricing Name
  Start
  End
  Group (Min-Max)
  Pricing
   
 • Pricing Name 1 Adult
  Start
  End
  3 - 8 Pax
   
  Available Seats: 8

  Adult ( 3 - 8 Pax ) 69.00 0.00 /Person

  - +
 • Pricing Name 1 Adult + 1 child( age 3-12)
  Start
  End
  3 - 6 Pax
   
  Available Seats: 6

  Family 2/4 ( 3 - 6 Pax ) 103.50 0.00 /Person

  - +
 • Pricing Name 2 Adult + 1 child ( age 3.12)
  Start
  End
  3 - 8 Pax
   
  Available Seats: 8

  Family 3 ( 3 - 8 Pax ) 172.50 0.00 /Person

  - +